Aktuálně

Důležité informace pro naše zákazníky a partnery

Změna odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin ve znění zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a jeho novely č. 199/2012 Sb.

Odborná způsobilost se dle § 86 od1.1.2013 dělí na 3 stupně:

1. Stupeň odborné způsobilosti:

Musí mít fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky, a to pod dohledem držitele osvědčení druhého stupně nebo třetího stupně. Toto osvědčení fyzické osobě vydá po absolvování základního kurzu vzdělávací zařízení pověřené ministerstvem zemědělství (např. SPŠ chemická Brno, www.spschbr.cz). Osvědčení se vydává po absolvování kurzu v rozsahu 12 hod s platností na dobu 5 let. Před uplynutím platnosti tohoto osvědčení vydá vzdělávací zařízení na základě absolvování doplňující školení nové osvědčení prvního stupně s platností na dobu 5 let.
Osvědčení prvního stupně je doklad pro pracovníky, kteří se podílejí zejména na přímé aplikaci přípravků, přípravě postřikových kapalin (tzv. jích), jejich přepravě, na práci ve skladech, při obsluze mořících zařízení, nebo pro jiný pomocný personál, který v rámci svých pracovních činností přichází s těmito přípravky do bezprostředního styku.

2. Stupeň odborné způsobilosti:

Musí mít osoba, která v rámci svých profesních činností řídí a vykonává dohled nad osobami, které používají přípravky na ochranu rostlin a mají odbornou způsobilost 1. stupně.
Držitel osvědčení druhého stupně je způsobilý i pro činnost držitele osvědčení prvního stupně.
Osvědčení druhého stupně vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5, nebo absolvuje základní kurz (např. na SPŠ chemické Brno) a úspěšně vykoná zkoušku (před SRS). Osvědčení se vydá s platností na dobu 5 let. Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na základě absolvování doplňujícího školení (např. SPŠ chemické Brno).

3. Stupeň odborné způsobilosti:

Musí mít osoba, která v rámci svých profesních činností:

    1. poskytuje poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků
    2. distribuuje přípravky pro profesionální použití
    3. pořádá základní kurzy k získání osvědčení prvního a druhého stupně, doplňující školení k prodloužení osvědčení druhého třetího stupně a doplňující školení k získání nového osvědčení prvního stupně (SPŠ Brno)

Držitel osvědčení třetího stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení druhého stupně a prvního stupně. Osvědčení třetího stupně vydá rostlinolékařská správa fyzické osobě, která splňuje podmínky vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5, nebo úspěšně vykoná zkoušku před SRS. Platnost tohoto osvědčení lze prodloužit na základě absolvování doplňujícího školení a úspěšně vykonané zkoušky.

Osvědčení vydané do 31. 12. 2012 (bez rozlišení stupně) je platné ze zákona jako osvědčení III. stupně a výměna není nutná. Držitel tohoto osvědčení může požádat SRS po absolvování doplňujícího kurzu pro II. stupeň o vydání nového osvědčení II. stupně i po uplynutí platnosti původního osvědčení (jedná se o přechodné opatření Mze). Osvědčení s vyznačením stupně je nutné prodloužit před uplynutím jejich platnosti včetně podání žádosti o vystavení u II. st. nebo vykonání zkoušky u III.

Kurz odborné způsobilosti