Řešení na míru

Likvidace nežádoucích dřevin

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, dodavatelem, odběratelem nebo jen návštěvníkem webové stránky www.chemar.cz, svěřujete nám své osobní údaje. Za jejich ochranu a zabezpečení jsme zodpovědní. Proto se prosím seznamte se zásadami zpracování osobních údajů společností CHEMAR Moravia, s.r.o.

1) ÚVODNÍ INFORMACE:

Správce osobních údajů:

Společnost:     CHEMAR Moravia, s.r.o.

Zastoupená:    Ing. Martinem Pavelkou, jednatelem
Sídlo:              Vlhká 170/40, 602 00 Brno

IČ:                   01386611
Zapsána v obchodním rejstříku Brno – oddíl C, vložka 77820

(dále jen „Správce“ nebo „CHEMAR Moravia, s.r.o.“)

Kontaktní údaje:
Adresa pro doručování:          Slaměníkova 27a, 614 00 Brno, 
Adresa elektronické pošty:    vkv.pavelka@seznam.cz;

Telefon:                                  603 530 400

Správce nepotřebuje pověřence.

2) PRÁVNÍ RÁMEC ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CHEMAR Moravia, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie,
a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), dále také v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále s vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Důvodem zpracování Vašich osobních údajů („Subjekt údajů“) je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a CHEMAR Moravia, s.r.o. nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V případě vzniku smluvního vztahu zasílá CHEMAR Moravia, s.r.o. svým zákazníkům obchodní sdělení související s nabízenými službami z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. CHEMAR Moravia, s.r.o. tak nevyžaduje
se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

Jestliže se jedná o přímý marketing z naší strany, bez vzniku smluvního vztahu, jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě Vašeho souhlasu.

3) ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb prostřednictvím webových stránek zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, osobní údaje Subjektů údajů k těmto účelům:

-        kontaktování a poskytnutí informací, o které Subjekt údajů požádá (jméno, příjmení, emailová adresa),

-        plnění smluvní povinnosti (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo),

-        vedení databáze pro přímý marketing (jméno, příjmení, firma, telefonní číslo a emailová adresa),

-        přímý marketing na základě souhlasu Subjektu údajů (jméno, příjmení, firma, emailová adresa).

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany CHEMAR Moravia, s.r.o. zpracovávány.

4) DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv
a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení, nebo plnění smlouvy.

Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním, popř. po celou dobu, kdy je dán oprávněný zájem Správce. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. V případě udělení souhlasu jsou obchodní sdělení zasílána nejdéle po dobu 5 let. Poté Správce požádá o udělení souhlasu opětovně.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na CHEMAR Moravia, s.r.o. vztahují. Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

5) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

Zpracovatelé, kteří poskytují CHEMAR Moravia, s.r.o. serverové, webové, cloudové
nebo IT služby:

-          SOVA NET, s.r.o., IČ 26281813

-          Seznam.cz, a.s. (služba Sklik), IČ 26168685

-          Google Czech Republic, s.r.o., (Google AdWords, Google Analytics), IČ 27604977

6) PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Dále Vás informujeme o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13
a následujících GDPR, na základě kterých CHEMAR Moravia, s.r.o. nakládá s Vašimi osobními údaji.

Subjekt údajů má právo získat od CHEMAR Moravia, s.r.o. potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup.

Subjekt údajů má právo, aby CHEMAR Moravia, s.r.o. opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby CHEMAR Moravia, s.r.o. vymazal osobní údaje, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání, vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

Subjekt údajů má právo, aby CHEMAR Moravia, s.r.o. omezil zpracování, pokud Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, CHEMAR Moravia, s.r.o. již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích CHEMAR Moravia, s.r.o. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů CHEMAR Moravia, s.r.o. či třetí strany, pro účely přímého marketingu anebo pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

7) PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI A MLČENLIVOSTI

Prohlašujeme, že nakládání s Vašimi osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou z naší strany zabezpečena prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Dovolujeme si Vás tímto ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

8) ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.